Asus AGP-V3400TNT SDRAM

V3400TNTsdram1.jpg
V3400TNTsdram2.jpg

See Also