Disk-Pick

Diskpick1.jpg
Diskpick2.jpg
Diskpick3.jpg

Floppy disk storage system.