Farallon EtherWave NuBus

Etherwavenb1.jpg
Etherwavenb2.jpg

NuBus Ethernet card made by Farallon Computing. Farallon model PN890-TP applies to this.